Založ si blog

Modlitby na Veľký Piatok, za židov, aby konvertovali. Ako sa menili v čase:

Násilná zmena modlitby na Veľký Piatok – a ako k nej došlo. Obrázok: Pápež Pius XII, počas slúženia tradičnej omše (zdroj: vyhľadávač bing)

 

 

Svätý Úrad pod Pápežom Sv. Celestínom, Indiculus, Editor Sv Prosper, proti semi-Pelágianistom (na tému milosrdenstva):
… zatiaľ čo Cirkev, lamentuje s lídrami národov,… oni prosia a modlia sa, aby viera mohla byť udelená aj nevercom, aby modloslužobníci mohli byť vytiahnutý z ich bludov a falošnej pobožnosti; Nech závoj z ich sŕdc sa odstráni, a svetlo pravdy nech je viditeľné pre Židov; Nech heretici prídu ku zmyslom a porozumejú Katolíckej viere; Nech schizmatici môžu obdržať ducha obnovenej lásky; Nech dar ľútosti, môže padnúť na tých čo upadli; Na záver, nech katechumenom, ktorí boli vedení ku sviatostiam znovuzrodenia, sa otvorí kráľovské nádvorie nebeskej milosti. Viac však nech efekt týchto modlitieb ukáže, žeby neboli len unáhlene a navnivoč; Boh pravdupovediac, si žiada vytiahnuť z každého bludu, tých ktorí sú strhaný silou temna; On prenáša do kráľovstva Syna – svojej lásky, a z prúdov hnevu, On spraví prúdy milosrdenstva.

 

Modlitby na Veľký Piatok za židov aby konvertovali. Ako sa menili v čase:

Voľný preklad z angličtiny:

https://en.wikipedia.org/wiki/Good_Friday..by_Pius_XII

Modlitba pred 1955, stojí sa:

Modlime sa aj za bezverných židov, nech Všemohúci Boh môže odstrániť závoj z ich sŕdc: (2Kor 3:13-16) preto aby mohli spoznať Ježiša Krista nášho Pána. („Amen“ sa neodpovedá, ani modlime sa, pokľaknite, ale nasleduje:) Všemohúci a večný Bože, ktorý nevynechávaš z tvojho milosrdenstva ani židovskú nevieru: vypočuj naše modlitby, ktoré ti obetujeme,  pre slepotu týchto ľudí, a že spoznaním svetla tvojej Pravdy, ktorým je Kristus, môžu byť vyslobodení z temnoty. Skrze samého, Nášho Pána, Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje s tebou, v jednote s Duchom Svätým, Boh, po všetky veky vekov. – Amen.“

Modlitba 1955, Pius XII, zahrnul túto modlitbu do litánií, kľačí sa:

Modlime sa aj za bezverných židov, nech všemohúci Boh, môže odstrániť závoj z ich sŕdc: preto aby mohli tiež spoznať Ježiša Krista, nášho Pána. – Modlime sa. – Pokľaknime. – (pauza pre tichú modlitbu) – Povstaňte. – Všemohúci a večný Bože, ktorý nevynechávaš z tvojho milosrdenstva ani židovskú nevieru: vypočuj naše modlitby, ktoré ti obetujeme  pre slepotu týchto ľudí, že poznaním tvojho svetla Pravdy, ktorým je Kristus, môžu byť vyslobodený z temnoty. Skrze samého, Nášho Pána, Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje s tebou, v jednote s Duchom Svätým, Boh, po všetky veky vekov. – Amen.

 

Vonkajší vplyv od židovských Rabínov do tejto modlitby, vznikol z ich precitlivenosti; Ale i z nešťastnej viny anglického jazyka. Asociácia Klerikov, priatelia Izraela, chceli aby sa vymazal výraz „bezverný židia“. Latinský: „perfidis Judæis„. Na to v medzivojnovom období, vatikánska kúria reagovala negatívne, že keď sa povolia zmeny v tradičnej liturgii, tak to povedie ešte k horším zmenám.

Čelný Rabín Ríma Eugenio Zolii, po II. sv. vojne tlačil na Pápeža Pia XII, aby odstránil „perfidis“ – preklad z latinčiny do slovenčiny – bezverný. V angličtine perfidious, znamená zradcovský. Vplyvom spodobovania v anglickom jazyku, žiadal Rabín Ríma, aby to odstránili z modlitieb na Veľký Piatok, lebo ich to uráža. Neuspel.

„pápež“ Ján XXIII, zmenu nakoniec učinil:

Modlidba znela:

Modlime sa tak isto aj za (––) Židov, nech všemohúci Boh môže odstrániť závoj z ich sŕdc, preto aby mohli tiež spoznať Ježiša Krista, nášho Pána. – Modlime sa. – Pokľaknime. – Povstaňte. – Všemohúci a večný Bože, ktorý takisto nevynechávaš z tvojho milosrdenstva (––) Židov, vypočuj naše modlitby, ktoré ti obetujeme pre slepotu tých ľudí, žeby porozumením svetla tvojej Pravdy, ktorým je Kristus, mohli byť vytiahnutý z ich temnoty. Skrze toho istého nášho Pána, Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje s tebou, v jednote s Duchom Svätým, Boh, po všetky veky vekov. – Amen

Po Vatikáne II, po roku 1970 sa začala použivať, ohavná neplatná omša, súčasťou kt. bola následna zmena:

Modlime sa za Židovský ľud, prvých čo počujú slovo Božie, aby mohli pokračovať rásť v láske jeho mena, a vo viere ich zákona/úmluvy. (Modlitba v tichosti, Potom kňaz povie:) Všemohúci a večný Bože, dlho dozadu si dal prísľub Abrahámovi, a jeho generácii; Vypočuj svoju Cirkev, zakiaľ sa modlime, preto aby ľudia, ktorých si ty prv učinil svojimi, mohli prísť v plnosti a k spáse. My prosíme, pre toto, skrze Krista nášho Pána. Amen.

Jedným slovom: Fraška.

 

Čo zaviedol „pápež“ Benedikt XVI,  falošná nádej „tradicionalististov“, ktorý pripúšťa vo svojich teologických knihách oba výklady, to jest možnosť veriť, i odmietnuť Ježiša Krista, ako Mesiáša – pozrite sa:

Modlime sa za židov. Nech náš Boh a Pán môže osvietiť ich srdcia, žeby spoznali Ježiša Krista, Spasiteľa všetkých ľudí. – Modlime sa – Pokľaknime – Povstane. – Všemohúci a večný Bože, ktorý chceš aby všetci ľudia boli spasený, a rozpoznali pravdu; príslušným spôsobom, daj aby i celistvosť ľudí vchádzajúcich do Tvojej Cirkvi, celý Izrael bol spasený. Skrze Krista Nášho Pána. Amen.

Americká mimovládka Anti-Defemation League. Vzali do úvahu odstránenie výrazov „slepota“ a „pobyt v temnote“, ako prejav rešpektu ku Židom, ako zlepšenie pôvodného jazyka v tridentskej omši – (tradičná omša v západnom obrade); Ale nevideli dôvod na zmenu u Benedikta XVI, po už zavedených zmenách „pápeža“ Pavla VI (v r.1970), že miesto toho tá verzia není používaná.

Obe formy sú zmyté. Obe formy sú otrasné. Ide o víťazstvo politickej korektnosti. Zatajovanie skutočnej pravdy. Pokračovanie v úlisnosti Vatikánu II – falošnej ústavy novej nekresťanskej štruktúry.

Heretik Jozef Ratzinger, jeho kniha Míľniky 1998, strany 53-54:

„Čo raz viac prichádzam k záveru, že Judaizmus… a Kresťanská viera popísaná v Novom Zákone, sú dva spôsoby ako uznávať izraelské texty. Dve cesty, ktoré sú obidve na konci určené pozíciou vo vzťahu k postave Ježiša z Nazaretu. Písmo, ktoré  nazývame dnes Starý Zákon, je samo o sebe otvorené obom východiskám…“

To je čistá apostáza, a absolútne heretické vyjadrenie a zapretie Krista. Benedikt hlása, že starý zákon je otvorený obom východiskám, teda že židia smú zapierať Ježiša Krista.

Vplyvom modernistov, a židovských lobby na Vatikán, ľudia čo o sebe tvrdili, že boli pápeži, vynímali a menili slová tejto modlitby, až sa napokon z toho stala úplná fraška. Z pôvodného pietneho aktu, a úprimnej prosby k Bohu, aby židia uverili v nášho Pána, aby mohli mať podiel na večnom živote, sa stala glorifikácia ICH ponímania náboženstva (, že Ježiš nie je Mesiáš). Ide o akt slabosti, o akt lži, a nemilosrdenstva. Duch antikrista.

Blahoslavený je ten, kto uverí. Ak práveže nenávidíte židov, tak sa za nich nebudete modliť, ak ich nenávidíte poviete im lož, aby pokračovali na svojej ceste do pekla.

Zjavenie v La Salette:

Kňazi, služobníci môjho Syna, svojim nemravným životom, neúctivým slúžením sv. omše, svojou láskou k peniazom, poctám a rozkošiam sa stali žumpou nečistoty. Kňazi privolávajú pomstu a pomsta visí nad ich hlavami. Beda kňazom a tým, ktorí sú zasvätení Bohu, lebo svojou nevernosťou a nemravným životom znova križujú môjho Syna

Beda princom Cirkvi, ktorí myslia len na hromadenie bohatstva a na upevnenie ich autority. Budú vládnuť pýchou.

Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista.

Vatikán II je spolitizovaná fraška(!)… Miesto úprimnej modlitby, za záchranu a spásu duše, a k priľnutiu k telu Krista, k telu Cirkvi, tak ako je to vidno aj v modlitbe Veľkého Piatku, miesto toho čelní predstavitelia cirkvi išli opačným smerom, v duchu chlácholenia a velebenia ostatných. Ekumenizmus. Chlácholenia založenom na lži, prestalo sa pridŕžať  učenia, pridŕžať misie šíriť osvetu, konvertovať ľudí, a vytrhávať ľudí zo slepoty, a poručenstva diabla, a poručenstva hriechu. Miesto toho, sa ľudia samí zavrhli do doby modernizmu, doby lži, doby pôžitkov, smilnenia – mladé nezosobášene páry, do doby moderných výdobytkov, kariérneho rastu, dravosti za pokladmi zeme a neslušnosti. Pravda bola drzo nahradená lžou. Svätosť sa vytratila.

La Salette: Volám svoje deti, mojich verných, ktorí sa mi odovzdali, aby som ich viedla k môjmu Božskému Synovi…volám apoštolov posledných dní…ktorými svet pohŕda a ktorí žili v chudobe a poníženosti, v opovrhnutí, v mlčaní a čistote a v jednote s Bohom…Nech vaše nadšenie vás urobí hladnými pre slávu a poctu Ježiša Krista…

Vytiahnuté z knihy: Pravda o Cirkvi – Oliver Oravec.

  • Update: podľa novo nalezených informácii, Oliver Oravec bol heretik, niektoré veci, ako odmietanie ekumenizmu, preklady proroctiev z La Salette, a odsúdenie heretikov Ratzingera a Wojtyly sú správne, ale vyznával herézu ohľadom spásy ľudí, veril, že je možná spása mimo cirkve, nútil ostatných k tomuto názoru, čiže bol manifestovaný heretik, taktiež na rádiu slobodný vysielač propagoval herézy ako napríklad, že je možné vysvätiť ženy za kňažky a hlásal takisto to, že by mala byť odluka cirkvi od štátu. Tak isto závery jeho knihy a navrhnuté riešenia sú nekatolícke.

Židia a kresťania majú rozdielné náboženstva. Kresťanstvo pod hlavičkou katolíckej Cirkvi je pravé. Judaizmus je falošné.  Ako uvádzajú všetky dostupné fakty, tak Židia veria v uniterianizmus, neuznávajú Svätú Trojicu – náš základ viery, to znamená nemajú toho istého boha ako my. Pápeži v minulosti stavali judaizmus na rovnakú úroveň, ako pohanstvo.

Pápež Eugeň IV, florentský koncil: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, vyznáva a hlása, že všetci mimo Katolícku Cirkev, nie len paganisti (pohania), ale aj židia, alebo heretici a schizmatici, nemôžu zdielať večný život a pôjdu do večného ohňa – ktorý bol pripravený pre diabla a jeho (padlých) anjelov, pokial sa nepripoja ku Cirkvy pred koncom ich života…“

Katolícky kresťania, máme jeden krst, jednu vieru, jednu Cirkev – mimo ktorej niet spásy. Vatikán II s liberalistickou, heretickou ústavou a hierarchiou v Ríme ňou nie je.

„Oni veria v plášte, nie Katolícku Cirkev.“ , “ „Katolícka Cirkev nie je budova“ (citáty z Most Holy Family Monastery – vaticancatholic.com)

Cirkev sú ľudia čo udržujú vieru, nie budovy a ľudia navonok v plášťoch. (citáty: Peter Diamond, O.S.B. – vaticancatholic.com)

Oni majú budovy, ale vy máte Apoštolskú Vieru. Oni môžu okupovať chrámy, ale sú mimo pravej Viery. Vy zostávate, mimo týchto miest na modlenie, ale Viera sídli vo vás.- (Sv.Atanázius)

Kristian Keller

Sedesvakantista

„Biskup“ Eliáš Dohnal vodca Husítskej Sekty

29.07.2019

"Biskup" Eliáš Dohnal vodca Husítskej Sekty Elíaš Dohnal, zdroj YouTube: Video, Jan Hus kontra klerikalismus. Eliáš Dohnal nie je žiaden žiačik, a vie čo robí. Učil dlhé roky teológiu v viac »

Biskup Oliver Oravec bol heretik

11.07.2019

Musím upozorniť čitateľov tohto blogu. Zistil som, a už istý čas držím v hlave, že Biskup Oliver Oravec, bol kompletný heretik. Mal som istý čas, z mojej strany chybný pocit, dá sa povedať viac »

Falošné zjavenia: Medžugorie

22.05.2019

Obrázok: socha, falošné zjavenie z medžugoria, zdroj wiki Z jednej strany sa tlačí falošné zjavenie Medžugorie – podporované falošnou vatikán II sektou, z druhej strany sa valí dekadentý viac »

Za spravodlivé Slovensko

K spomienkovým stretnutiam za Jána a Martinu sa pripojí vyše 40 miest a obcí

21.01.2020 19:31

Spomienkové zhromaždenia sa uskutočnia 21. februára. Organizuje ich iniciatíva Za slušné Slovensko.

francúzsko, eiffelova veža, sneh

Odborári vypli elektrinu tisícom Parížanov

21.01.2020 19:12

Bez elektriny sa tak ocitli tisíce domácností či obchodov.

Rusko Moskva Putin armáda dôstojníci prijatie

Putin vymenoval členov novej vlády

21.01.2020 18:47, aktualizované: 19:39

Novým šéfom rezortu rozvoja digitálnych technológií sa stal šéf štátnej telekomunikačnej spoločnosti Rostelekom Maxim Rešetnikov.

NR SR matovič bugár danko hádka

NR SR: Najskôr ožrani a feťáci, potom štátna hymna

21.01.2020 18:41

Posledná schôdza parlamentu bola plná osobných útokov a invektív. Najviac sa ich ušlo prezidentke Zuzane Čaputovej.

kristiankeller

Otec O’Reilly vysvetľuje, že keby Veľká Západná Schizma (1378 - 1417) sa nikdy nestala, Katolíci by povedali, že taká situácia je nemožná - t.j. situácia troch súperiacich nárokovateľov na Pápežstvo, s nejasnou hlavou po dekády (nazývane i Papežské schizma po Česky) ; tak jak je tomu i dnes u tých čo hovoria, že Sedevacantná "téza" je nemožná, i keď fakty potvrdzujú, že je pravdivá. Veľká Schizma sa stala, a Otec O’Reilly hovorí: že nemáme garantované, že horšie veci, božským prísľubom, sú není vylúčene, že sa nestanú. Nie je nič protirečiace si smerom ku neporušenosti, s tvrdením, že nemáme Pápeža od smrti Pápeža Piusa XII 1958... Zdroj výroku: www.mostholyfamilymonastery.c…

Štatistiky blogu

Počet článkov: 4
Celková čítanosť: 10234x
Priemerná čítanosť článkov: 2559x

Autor blogu

Kategórie